Skip to main content

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

- Bạn sử dụng camera IP hỗ trợ POE hoặc sử dụng Thiết bị chuyển đổi camera

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

Sử dụng Camera

Tôi thấy sử dụng camera...

Phản hồi

phản hồi

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

Lựa chọn cách thích hợp để hiển thị các bài bình luận và bấm "Lưu các thiết lập" để kích hoạt sự thay đổi.

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino

Cách quản lý vốn casino-Cách đánh bạc trong casino